65
   Wednesday
   90 / 65
   Thursday
   89 / 66
   Friday
   89 / 67